Información sobre protección de datos para menores de
idade/saúde

Procedemos a informarlle  do tratamento de datos de carácter persoal que faremos.

O responsable do tratamento dos seus datos persoais é o CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEFRESCO con dirección no PAVILLÓN MUNICIPAL DA RAÑA RUA RECAMAN 26 MARÍN (Pontevedra)36900; direccion@peixegalego.com

1.- Finalidade do tratamento: os datos serán utilizados para prestar o servizo solicitado como club deportivo, así como para a xestión administrativa derivada do mesmo.

2.- Datos de saúde: poderán solicitarse datos relativos ao estado de saúde e dos tratamentos médicos que está a recibir ou recibirá.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestar o servizo que quere contratar co CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEFRESCO.

3.- Uso de imaxes audiovisuais: co fin de promocionar a nosa entidade gustaríanos que nos autorizase a utilizar as súas fotografías, voz, vídeos nos nosos Redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo,) e páxina web en www.peixegaleggo.com. por favor marque a casilla no formulario web que se axuste ao permiso que quere darnos.

Sí dou o meu consentimento para que se publiquen as súas fotografías a través das redes sociais/web.
Non, non dou o consentimento para que se publiquen as súas fotografías a través das redes sociais/web.

4.- Publicidade: necesitaremos o seu consentimento para enviarlle información sobre os nosos servizos, actividades ou boletíns informativos. Por favor marque a casa en función de se desexa ou non recibir máis información comercial.

Si, dou o meu consentimento para que me envíen información sobre os nosos servizos, actividades ou boletíns
Non, non dou o meu consentimento para que me envíen información sobre os nosos servizos, actividades ou boletines

5. Prazo de conservación dos datos facilitados: conservaranse mentres se manteña a nosa relación comercial e mentres non se solicite a supresión dos mesmos.

6.- Lexitimación: este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da presente autorización e conservarémolo mentres se realiza a prestación do servizo.

7.- Destinatarios da cesión: CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEFRESCO non cederá os seus datos de carácter persoal .
CAMPXG MULTIDXT 2021 23-30 JUNIO

8.- Dereitos: ten vostede o dereito para acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidad dos mesmos.

9.- O CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEFRESCO dispón de formularios específicos para facilitar o exercicio dos seus dereitos pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios nas nosas instalacións ou por correo electrónico en dirección@peixegalego.com sempre acompañados dunha copia do seu DNI para editar a súa identidade.